Kids Tests (10 - 14 years old)

Test języka angielskiego on-line powinien precyzyjnie wskazać Państwa poziom zaawansowania (wg. systemu poziomów International House World Organisation oraz skali CEFR), jednak do pełnego, miarodajnego wyniku niezbędna jest rozmowa z nauczycielem.
Czas rozwiązywania testu powinien wynosić nie więcej niż 50 minut, niezależnie od grupy wiekowej, dla której jest przeznaczony.
Prosimy pamiętać, że należy go napisać samodzielnie, w przeciwnym wypadku wynik nie będzie odzwierciedlał tego, co Państwo naprawdę umiecie.
Po ukończeniu testu pojawi się jego rezultat, a następnie należy wybrać dogodny dla siebie termin rozmowy kwalifikacyjnej, która przeprowadzona będzie za pomocą komunikatora Zoom.

UWAGA! – Rozmowy kwalifikacyjne, dopełniające tzw. test pisemny, przeprowadzane są przez Zoom’a, Meeting ID: 87540460366 

Są to połączenia bez konieczności podawania hasła, prosimy jednak pamiętać, że najpierw należy zarezerwować termin, a następnie logować się używając imienia i nazwiska, na które wypełniało się test online. Anonimowe próby połączenia z użyciem pseudonimów będą ignorowane.

Adres e-mail
Imię i nazwisko
Nr telefonu
1. What's ..... name? Her name is Ewa.
2. ..... . She's ten.
3. What's three and eight? It's .......
4. I've got ......... posters.
5. ......... books have you got?
6. .......? I’m listening to records.
7. Have you got English ........ Monday?
8. Do you like ...... ?
9. ....... is this pen?
10. ....... your father ..... football?
11. My birthday is...... April.
12. .... in London today? It's sunny.
13. Are you taking a test now? .......
14. Have you got a bike?......
15. ..... is the third month of the year
16. .... a kitchen in your house?
17. Elephants and dogs are......
18. What colour is the sun?
19. When it's hot I wear a ......
20. ...... speak Chinese? No, I can't
21. An elephant is.........
22. ......? It's five past seven.
23. ...... your father? He's 1m 79cm tall
24.

...... does she live? In Katowice.

25.

Whose sweater ..... ?

26.

I started school .....

27.

You ...... lose your keys.

28.

I'd like to listen to the news. Could you ............. the radio?

29.

My sister ....... be a doctor.

30.

What ..... last weekend?

31.

I'm 16 and my brother is 12. I'm ......him.

32.

........ She's a secretary.

33.

Cindy, .... cousin of Malek's, comes from Canada.

34.

...... I'd like to see a film.

35.

We .... to a football match yesterday.

36.

...... He's French

37.

Mark and Kate are my cousins. I'm a cousin of ........

38.

I'm not very happy.  .....

39.

Who ..... this picture?

40.

..... you ever driven a car?

41.

Mali is .... place in the world.

42.

When I was little I ... write, but I ...... now.

43.

I'll be very upset if  I ... this test

44.

I'd like .... play the guitar.

45.

We always go to school ....

46.

Mary's ten and John's ten, so Mary's ....... John.

47.

What are you going to do tonight? ......

48.

This suitcase is very heavy. I'm not ...... to carry it. Can you help me?

49.

Your mother's parents are your ....

50.

His parents never let .... to parties.

51.

I'm not very good at maths. I wish I ........ better.

52.

I like ..... photographs of my friends secretly.

53.

My father's car ..... very old-fashioned.

54.

I .... up early. I get at 6.30 every morning.

55.

Do you know when the telephone was ...... ?

56.

How often do you .... television?

57.

I looked for my purse but .......

58.

A car is .... metal, glass and plastic.

59.

She asked me where .....?

60.

I'm sorry I'm late. How long....?

61.

I go to school .....

62.

You must .... at the third stop and then take a train.

63.

What were you doing when they ..... you?

64.

A soap opera is ..........

65.

..... ever driven a car?

66.

Can you help me to ..... my glasses? I can't find them anywhere.

67.

How often do you look at .... in the mirror?

68.

Not ..... students enjoy studying English.

69.

I'd rather ..... swimming.... gliding.

70.

You use a .... to find out the meaning of a word.

71.

My brother ..... his breakfast earlier than me and was on his way to school.

72.

I hate flying. I .... go by plane.

73.

When I was a little girl I .... milk. But now I do.

74.

I like looking .... my younger brother when our parents are out.

75.

How long .... English?